Välkommen till Stramanätverkets hemsida

Stramanätverket är en frivillig sammanslutning av landets alla Stramagrupper som äger och driver Strama.se, i syfte att bidra till en ökad samordning och utbyte mellan grupperna, och därmed stödja deras arbete för rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens.

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete bildades 1 januari 2015 och har därmed ersatt det tidigare Stramarådet
Stramanätverket med de ingående lokala grupperna och Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete samverkar.

strama

På väg mott 250-målet

När vi summerar 2015 ser via att antibiotikaförskrivningen på recept sakta fortsätter att sjunka i Sverige. Det här är en glädjande utveckling i kampen mot antibiotikaresistens där det fortsatt är viktigt att öka följsamheten till behandlingsrekommendationerna. I riket som helhet förskrivs 323 recept/1000 inv och år, en minskning med 2% jämfört med 2014. Alla de tre storstadregionerna minskar och totalt 15 av 21 landsting/regioner. Intervallet mellan högst och lägst är 252-352 recept/100 inv.

Inbjudan till kurs i lokalt Strama-arbete den 17-18 mars 2016 på Långholmen

Nationella kompetensgruppen Strama och Stramanätverket bjuder in till kurs i lokalt Strama-arbete. Utbildningen riktar sig både till nya och lite mer erfarna medlemmar i Stramagrupperna runt om i landet. Alla yrkesgrupper är välkomna såsom t.ex. apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter. Det finns plats för ca 2 deltagare per Stramagrupp.

Informationskampanjen #skyddaantibiotikan på europeiska antibiotikadagen

Den europeiska antibiotikadagen 18 november utvidgas i år via WHO till WAAW, World Antibiotic Awareness Week. I Sverige är det också startskottet för en stor informationskampanj till allmänheten med huvudbudskapet, skydda antibiotikan. Målet är att öka medvetenhet och kunskap bland allmänheten om antibiotikaresistens och om vad man själv kan göra. Du kan läsa mer om kampanjen på www.skyddaantibiotikan.se . Var med och sprid budskapet i dina nätverk och i sociala medier.

23 myndigheter och organisationer står bakom budskapet:
Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nationell kompetensgrupp Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

skyddaantibioitikan

FAO har antagit en resolution om gemensamma åtgärder mot antibiotikaresistens

Läs mer på Regeringens hemsida.

Swedres-Svarm 2014

Rapporten visar statistik över antibiotikaförbrukning inom både human- och veterinärmedicin samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Här finns länk till rapporten på folkhälsomyndighetens sida.

WHO har antagit en ny plan mot antibiotikaresistens

Ta del av den här.

Patientsäkerhetssatsningen - Folkhälsomyndighetens rapport

När den fyraåriga Patientsäkerhetssatsningen nu är till ända, har Folkhälsomyndigheten sammanställt en rapport över resultaten, nationellt och per landsting. Rapporten återfinns bland annan statistik på Folkhälsomyndighetens webplats, men kan också laddas ned direkt HÄR. Läs också lite kort om resultaten på Region Hallands webplats, HÄR.

Swedres-Svarm 2013

Swedres-Svarm har publicerat sin årliga rapport som redovisar statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens för både människor och djur. Rapporten är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Kortfattat består den glädjande delen av rapporten av att antibiotikaförsäljningen minskat med 8 procent vilket är den största procentuella minskningen under 2000-talet. Den mer oroande delen av rapporten visar att de resistenta bakterierna ökar och att det förekommit utbrott av resistenta bakterier på flera sjukhus runt om i landet. Här finns länk till folkhälsomyndighetens sida med länkar till rapporten.

Strama-nyttig avhandling läggs fram - Pär-Daniel Sundvall, Göteborg

Forskande distriktsläkaren och Strama-kollegan Pär-Daniel Sundvall försvarar 140523 sin avhandling "Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes".
Vi är många som redan använt hans rön i vårt Strama-arbete, och tackar för uträtande av en del frågetecken, och önskar lycka till med fortsättning!

Pär-Daniels samlade artiklar kan ses via:
Göteborgs Universitet

Samt lite mer sammanfattande via:
Nationella forskarskolan i allmänmedicin

x

Undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium från Strama Västernorrland

Materialet är helt färdigt att spridas till lärare i grundskolor och gymnasier. Framställt av Elin Forsgren, årskurs 3 i Nolaskolans gymnasium, Örnsköldsvik. Själva utbildningsmaterialet i sin helhet är pdf-filen, och en kort presentation av materialet från Stramadagen 2014 medföljer som ppt-fil.

Bildspelet hänvisar även till en tolv sidor lång powerpointpresentation som översiktligt och med en liten fördjupning behandlar ämnet antibiotikaresistens. Filen bifogas här.

 


10-punktsprogrammet 2014

Strama:s och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram som togs fram 2010 har nu uppdaterats och breddats i en version 2014 som nu lanseras.

Följebrev från Stramanätverkets ordf Hans Fredlund och Infektionsläkarföreningens ordf Göran Gunther
10-punktsprogrammet
10-punktsprogrammet i en version med referenser

10-punktsprogrammet ligger nu för nedladdning på Strama.se under "Informationsmaterial" samt uppdaterat på "Strama slutenvård".

Årets Wik-dagar mycket uppskattade

Här finns presentationerna

I Västra Götaland arbetas (liksom på många andra håll) hårt och framgångsrikt med Strama-arbetet i Patientsäkerhetssatsningen

Se här Rapport över hur VGR uppfyllt antibiotikamålen

Deras arbete har bl a innehållit en lyckad UVI-dag

På temat UVI har från Sveriges framsida (bl a) just också publicerats en artikel som visar på att det även finns en del ljus i resistensutvecklingen:

Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low:
a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012

Antibiotikasmart.se

http://antibiotikasmart.se

En webbutbildning för ökad kunskap om när antibiotika kan vara till nytta, och när de inte är det. Framtagen av SKL och Strama (Strama Stockholm m fl Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla som behöver!

Antibiotikaförbrukningen ned med 8% 2013 jämfört med 2012

Färsk statistik från Folkhälsomyndigheten, med kvartalsdata sista kvartalet 2013 och därmed data för helåret 2013, visar en betydande fortsatt nedgång. Se kommentar på Folkhälsomyndighetens sida HÄR, eller gå rakt på bildmaterialet som pdf".

Vem får antibiotika om fem år?

I år kommer på Medicinska Riksstämman att hållas ett symposium 6/12, i samarrangemang av Stramanätverket och SMI där den ökande bristen på verksamma antibiotika diskuteras.

Läs mer om de medverkande och detaljerna i programmet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Bildspel för väntrummet från Strama Halland

Inför antibiotikadagen 18 nov 2013 har Strama Halland satt ihop ett bildspel att gå ut i väntrums-TV. Det bygger lite på tidigare material från ECDC. Halland ställer detta vänligen till förfogande för användning även i andra landsting, och man får även modifiera efter egna behov. Dock är det ju alltid trevligt med åtminstone en liten hänvisning till ursprunget! Finn bildspelet HÄR

Inbjudan till kursen i lokalt Strama-arbete den 12-13 mars 2014 på Wik

Strama Uppsala Län och Smittskyddsinstitutet med dess Stramaråd bjuder in till kurs i lokalt Strama-arbete. Utbildningen riktar sig både till nya och lite mer erfarna medlemmar i Strama-grupperna runt om i landet. Alla yrkesgrupper är välkomna såsom t ex apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter. Det finns plats för ca 2 deltagare per Stramagrupp.
Här kan du läsa programmet

”Framtidens patient i primärvården”

En nationell primärvårdskonferens hölls i Lund 26-27 september 2013.
Se en aktuell presentation av Mats Erntell, Strama Halland, och Sigvard Mölstad, Region Skåne här.
Den som önskar presentationen som ppt-fil kan vända sig direkt till ME

 

 

Antibiotika - missbrukad mirakelmedicin

Tidskriften Aktuellt om vetenskap och hälsa skriver populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne. Det senaste numret har temat Antibiotika- missbrukad mirakelmedicin och beskriver på ett mycket pedagogiskt och ingående vis bakgrund, nuläge och framtid för möjligheterna att behandla infektioner i en värld av ökande resistens.

Fantastiskt slutenvårdsarbete i VGR – och även öppenvården går nu åt rätt håll!

I Västra Götaland bedrivs ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens.

Allra mest frapperande är nog framgångarna för slutenvårds-Strama på Södra Älvsborgs sjukhus.

En fantastisk minskning av bredspektrumantibiotika, till förmån för de med smalare spektra, gjordes i samband med en kampanj och införandet av ett nytt uppföljningssystem hösten 2008. Den färska kvartalsrapporten över första kvartalet 2013 visar nu att man inte bara lyckats bibehålla denna närmast otroliga omsvängning, utan även har lyckats förbättra läget ytterligare (se bild 9 och 10 i presentationen "SAI/klokt antibiotikaval, SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus..". Finn presentationen HÄR

I ljuset av den fortgående patientsäkerhetssatsningen är det uppmuntrande att se att även vad gäller öppenvårdsrecept så syns nu en tydlig trend nedåt (bild 4 i samma presentation)."

 

 

Ny kvartalsrapport visar att antibiotikaförsäljningen minskar

Under första kvartalet 2013 minskade antibiotikaförsäljningen på recept i Sverige med nio procent jämfört med motsvarande period förra året. Mest minskade antibiotika som ofta används mot mykoplasma.

Ta del av statistiken här

 

RAF har fått en ny adress 2013-03-25

RAF nya hemsida!

Dags för anmälan till 2013 års Stramadag på Arlanda!

Stramadagen vänder sig till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av rationell antibiotikaanvändning. En nyhet för i år är att det under eftermiddagen finns parallella sessioner med ett seminarium särskilt riktat mot öppenvården och ett mot slutenvården. Dagen arrangeras av Smittskyddsinstitutet och dess Stramaråd med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Information om Stramadagen, program samt möjlighet att anmäla sig!

Nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Socialstyrelsen och Jordbruksverket har av regeringen fått i uppdrag att upprätta och ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Uppgiften är att stödja en regelbunden och sektorsövergripande samverkan mellan alla aktörer som är involverade i arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Arbetet kommer att inkludera human- och veterinärmedicin, folkhälsa, djurhållning, livsmedel och yttre miljö. Som en del i detta har en nationell samverkansgrupp med representanter för ett antal berörda myndigheter skapats. En hemsida för hela samverkansfunktionen finns nu upprättad av Socialstyrelsen.

Läs mer, och följ den fortsatta utvecklingen av arbetet, på sidan "Nationell samverkansfunktion" - ligger nu även bland länkarna på Strama.se.

 

Världen behöver nya antibiotika

Antibiotikaresistens lyfts som globalt hot på World Economic Forum i Davos;
läs artikel av Otto Cars i Svenska Dagbladet 25/1 2013.

Hör även intervjun med Otto Cars i P1-morgon.

Kraftigt minskad antibiotikaförskrivning i Sverige oktober- december 2012

20 av 21 landsting minskar antalet antibiotikarecept, och i hela landet har det skrivits ut 10 recept färre/1000 inv för den sista tremånadersperioden 2012. Det innebär i praktiken 95 000 recept mindre. Läs hela rapporten i bifogad fil.

SWEDRES 2011, vidare bearbetning

Ett bildspel med alla figurer och tabeller ur SWEDRES 2011 lades 7/1 2013 ut på SMI:s hemsida. Se länken till dokumentet SWEDRES/SVARM 2011, eller gå direkt till den nyutkomna SWEDRES 2011, figurer och tabeller.

"Vilka klarade uppnåendet av "antibiotikamålet" år 2 av regeringens/SKL:s patientsäkerhetssatsning?

Antibiotikaförbrukningen minskade i totalt nio län (Blekinge, Gotland, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten), men endast fyra av dessa klarade uppfyllandet av det mål som satts upp för detta år (Blekinge, Gotland, Gävleborg och Västerbotten).

Glädjande är dessutom att antibiotikaförbrukningen allmänt börjat gå ned från och med juli. September 2012 var förbrukningen hela 13% mindre än september 2011."

Länk till Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept Riket och alla län

Aktuella stramanyheter

Swedres 2011

SMI:s och SVA:s gemensamma årsrapport om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige under 2011 är nu publicerad
Se SMI:s pressmeddelande


Strama Stockholm lanserar nu sin "Strama-app", som en uppföljning till Norrbottens

Strama Stockholm har nu anpassat den "app" som Strama Norrbotten utvecklat till sina lokala behandlingsrekommendationer, samt i vissa fall infektionsläkarföreningens vårdprogram www.infektion.net.

Se länk till instruktion om hur du laddar ner appen

Aktuella artiklar

En rad artiklar i urval med sikte på Strama-aktiva från sommaren 2012 finns nu utlagda på Strama.se, med länk till abstract och en sammanfattande mening om innehållet. Gå till Strama.se, klicka på "Strama-aktuella artiklar" i vänstermarginalen.

Antibiotikastatistik t o m juli 2012: lägre förbrukning i juli jämfört med föregående år

Den nationella apoteksstatistiken visar att nivån på öppenvårdsförsäljningen av antibotikarecept i landet under juli 2012 låg lägre än samma månad både 2010 och 2011. Totalt ligger dock den nationella förskrivningen högre under mätperioden oktober till juli än tidigare år.
Som framgår av bild tre så har fem län sänkt sin förbrukning under hittillsvarande del av "år tre" i patientsäkerhetssatsningen. De lokala stramagrupperna fortsätter sitt arbete för en högre följsamhet till behandlingsriktlinjerna

Länken till ppt filen

Landstinget Kronoberg använder 10-punktsprogrammet

10-punktsprogrammet - hur ser det ut i Kronoberg 2011
10-punktsprogrammet 2011

Antibiotikastatistik t o m maj 2012: vinterns ökade förbrukning har nu gått mot en normalisering

Den nationella apoteksstatistiken visar att nivån på öppenvårdsförsäljningen av antibiotikarecept i landet som helhet för maj 2012 ligger väldigt nära den för maj 2011. Bilden kan tolkas som att en ökad förbrukning som hörde samman med mykoplasma- och influensaepidemierna nu avklingat. Som framgår av bild tre så har fem län sänkt sin förbrukning under hittillsvarande del av "år tre" i patientsäkerhetssatsningen (okt 2010 - maj 2011), jf med föregående motsvarande period. De lokala stramagrupperna fortsätter sitt arbete för en högre följsamhet till behandlingsriktlinjerna och för att nå volymsmålet för 2012.

Öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept, riket och alla län, t o m maj 2012.

Stramadagen 2012 blev mycket uppskattad

Programmet och presentationer finns nu tillgängliga.
De ligger nu ute på SMI:s hemsida.

Antibiotika bör inte förskrivas via ”minutkliniker”

En apotekskedja lanserar nu begreppet "minutkliniker", som håller på att öppnas hos apotek med bra läge i Stockholm. De skall hantera "enklare sjukdomar" dit man räknar öroninflammation och halsfluss. Strama vänder sig mot detta, och bedömer risken stor att detta initiativ försvårar arbetet för ett ansvarsfullt användande av antibiotika.

Antibiotika bör inte förskrivas via "minutkliniker".pdf

 

Presentationer från Wik-dagarna

Stramas nu traditionsenliga utbildningsdagar på Wiks slott utanför Uppsala genomfördes i år 13-14 mars.

Finn lärorika och användbara presentationer här (via Strama Uppsala län), eller gå in under "Presentationer" i vänstermarginalen."

 

Antibiotikastatistik fram till februari 2012 visar en oroande ökning

Den nationella apoteksstatistiken visar att alla län hade en högre förskrivning av antibiotika under februari 2012 jämfört med 2011. Stramanätverket är oroade över att utvecklingen nationellt, trots aktiva åtgärder i de lokala stramagrupperna, går åt fel håll ända sedan mätperiodens början 1:a oktober 2012. Troligen påverkas siffrorna fortfarande av det senaste halvårets mykoplasmaepidemi och den utbredda säsongsinfluensan. De lokala stramagrupperna fortsätter sitt arbete för en högre följsamhet till behandlingsriktlinjerna och för att nå volymsmålet för 2012.

Klicka här för att komma till antibiotikastatistiken

Halland bidrar med material för Stramaarbete inom tandvården

Erntell folktandvården Halland 120203.ppt
STRAMA tandvård.ppt

Här kommer den senaste försäljningsstatistiken för recept och alla län


Antibiotikaförbrukningen fortsätter att gå upp något. Tittar man på den kumulativa försäljningen för oktober- januari (bild 3 i bifogad pdf-fil) så har 8 län minskat sin antibiotikaförbrukning de sista 4 månaderna (okt 2011-jan 2012) jämfört med samma månader under förra mätperiod i patientsäkerhetssatsningen (okt 2010-jan 2011).

Klicka här för att komma till pdf-fil öppenvårdsförsäljning av antibiotikarecept riket och alla län

Stramanätverkets hemsida, Strama.se, går in i ny fas

Som bekant har f. d. Stramakansliet nu uppgått i SMI:s Enhet för antibiotika och vårdhygien, och Stramas ledningsgrupp har omformats till Stramarådet vid SMI, och då knutits fastare in i SMI organisatoriskt. SMI kan inte driva Strama-sidan vidare. Ägandet av Strama.se har istället övergått till Stramanätverket, d. v. s. den frivilliga sammanslutningen av de lokala Stramagrupperna i landet.

Stramanätverket förfogar inte över samma kansliresurser, men det är tänkt att sidan skall drivas vidare, f f a med mer bidrag från de lokala grupperna.

Ett par smärre förändringar är nu att det i vänstermarginalen tillkommit två rubriker:

1. "Material från lokala grupper", som är tänkt att vara en "bytesplats" för material "till påseende och återanvändande": alla är där välkomna att lägga upp utbildnings- eller kampanjmaterial man producerat, och gärna delar med sig av.
2. "Strama-aktuella artiklar", som kommer att innehålla kortfattade tips om ur Stramasynpunkt läsvärda artiklar, med tillhörande länk till abstract. Planeras fyllas på med nytt material cirka en gång per månad.

Gå gärna in och se bakom dessa rubriker nu - under den första ligger ett fint material från Halland om BVC-arbete, och under den andra ligger ett urval artikeltips.

Dessutom har under "Kalendarium" till höger lagts till länkar till SMI:s samt Infektionsläkarföreningens kalendarier.

Patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2012 finns också utlagd, under "Dokument och rapporter; Sverige" - Nationella dokument om antibiotikaresistens.

Alla lokala Stramagrupper ombeds se över att de egna hemsidorna är aktuella, med kontaktuppgifter etc. Från Strama.se kommer endast att länkas till de lokala gruppernas hemsidor, ingen separat lista över kontaktpersoner kommer att ligga på Strama.se.

Alla lokala grupper välkomnas också att bidra med material, som kan mailas till antingen Lars Blad, Strama Västernorrland (förnamn.efternamn@lvn.se), eller Stephan Stenmark, Strama Västerbotten (förnamn.efternamn@vll.se).

Antibiotikaförsäljning under fjärde kvartalet 2011

Antibiotikaförbrukningen minskade totalt sett under 2011 med 1,3 %. Förskrivningen till barn 0-6 år minskade med hela 9,2%.
22,6 % av svenskarna 2011 fick någon gång antibiotika. Strama fortsätter med ett intensivt arbete både lokalt och nationellt för att
minskningen av förskrivningen 2012 ska öka i snabbare takt mot målet 250 recept/1000 inv och år.

Klicka här för att ladda ner SMI:s kvartalsrapport i pdf-format

 

Presentationer från Medicinska Riksstämman 2011

Nu finns presentationerna från symposiet Varför är rationell antibiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga? på hemsidan. Klicka här för länk till presentationerna

 

Stramanätverket tar över driften av www.strama.se

Stramanätverket tar från och med 1 november 2011 över driften av www.strama.se!
Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet (SMI) och ett Stramaråd instiftades vid myndigheten. De arbetsuppgifter som tidigare utfördes vid Stramakansliet utförs nu vid enheten för Antibiotika och vårdhygien på SMI. Detta innebär bland annat att Strama-nytt, som tidigare publicerats och skickats ut som nyhetsbrev från www.strama.se en gång i månaden, nu skickas ut som en integrerad del av SMI:s nyhetsbrev. Alla som prenumererat på Strama-nytt får nu därför automatiskt SMI:s nyhetsbrev.
Stramanätverket kommer fortsättningsvis ansvara för www.strama.se och de utskick som görs från denna webbplats. Läs mer om Stramanätverket under rubriken Om Strama.

Patientinformation förklarar hur enkla infektioner läker ut

Snuva, hosta och halsont - nu har Smittskyddsinstitutet med stöd av Stramarådet tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Informationen finns i form av ett patientblad som kan överlämnas till patienten vid läkarbesöket och innehåller råd om när antibiotika ska användas eller inte användas vid dessa infektioner, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen.

Läs mer här

Antibiotikakampanjer i flera landsting under hösten

Under hösten drar flera landsting igång satsningar för att minska onödig och felaktig antibiotikaanvändning i linje med regeringens nationella patientsäkerhetssatsning. Läs mer om kampanjerna här.

Webbplats med antibiotikaråd

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Strama Stockholm tagit fram en webbplats med råd om när antibiotika ska användas eller inte. Webbplatsen riktar sig till vården, patienter och närstående. Klicka här för att komma till webbplatsen Antibiotika eller inte? (www.antibiotikaellerinte.se)

Mats Erntell ny ordförande i Stramarådet

Smittskyddsinstitutet (SMI) har utsett Mats Erntell till ordförande och Eva Melander till vice ordförande i Stramarådet från och med 1 september 2011. Läs mer i EPI-aktuellt

Otto Cars lämnar ordförandeskapet i Strama efter 16 år

Efter 16 års arbete mot antibiotikaresistens som ordförande och eldsjäl i Strama/Stramarådet har Otto Cars lämnat detta uppdrag för att ägna mer tid åt internationellt arbete inom antibiotikanätverket ReAct. Som en av grundarna till Strama har Otto Cars bidragit till förändringar i det svenska förhållningssättet till antibiotika. Otto Cars kommer fortsättningsvis att tjänstgöra på deltid som antibiotikaexpert vid Smittskyddsinstitutet (SMI).Läs en längre text i EPI-aktuellt

Strama-nytt augusti 2011

Senaste Strama-nytt innehåller:
  • Minskning av ciprofloxacinanvändning på ett sjukhus följdes av bättre känslighetsläge både för kinoloner och andra antibiotika
  • Risken för infektion med Clostridium difficile ökar med varje antibiotikakur
  • Samma ESBL-gener kan konstateras i sjukdomsframkallande isolat från människa och i livsmedel

Antibiotikaförsäljning under andra kvartalet 2011

Antibiotikaförsäljningen i öppenvården (mätt i DDD/ 1000 invånare och dag) ligger under första halvåret 2011 på samma nivå som första halvåret 2010.

Klicka här för att ladda ner SMI:s kvartalsrapport i pdf-format
Klicka här för att se samtliga tidigare kvartalsrapporter

Diskussion om antibiotikaprofylax vid bröstcanceroperationer

Kortfattat förtydligande rörande behovet av antibiotikaprofylax vid bröstcanceroperationer i Sverige, i form av brev till Läkartidningen med svar från SBU. Läs diskussionen på Läkartidningens hemsida.

Pressmeddelande från SMI: Så vill SMI minimera smittspridning av VRE

Smittskyddsinstitutet (SMI) har tillsammans med Föreningen för medicinsk mikrobiologi och smittskyddsexperter tagit fram ett kundskapunderlag med rekommendationer till vårdinrättningar och sjukhus för att minimera smittspridning av VRE.

Läs pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet här
Klicka här för länk till kunskapsunderlaget

Behov av bättre diagnostiska markörer vid urinvägsinfektion med diffusa symtom hos äldre

I en nyligen genomförd studie undersöktes om det finns ett samband mellan bakterier i urinen och nytillkomna, diffusa symtom bland patienter på äldreboenden. Symtom registrerades och urinprov togs från 651 patienter på äldreboenden i Västra Götaland. Studien visade att urinodlingar inte förklarar symtomen som trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, sveda vid vattenkastning eller täta urinträngningar hos patienter på äldreboenden. Läs mer om studien här

Pressmeddelande från SMI: Resistenta bakterier sprids allt oftare ute i samhället

Statistik från Smittskyddsinstitutet (SMI) visar att det under 2010 rapporterades 1 579 fall av MRSA, en ökning med 7 procent jämfört med 2009. Från att ha varit ett stort problem inom vården sprids MRSA i dag främst ute i samhället.

Läs hela pressmeddelandet här

Ny doktorsavhandling: Antibiotikaanvändning på svenska äldreboenden

Fredagen den 10 juni lägger Eva Pettersson fram sin avhandling "Antibiotic prescribing: focusing on the situation in Swedish nursing homes" vid Karolinska Institutet. Avhandlingen belyser de beslutsprocesser och attityder som påverkar behandling av infektioner i öppen vård och på äldreboenden.

Läs mer och ladda ner avhandlingen på Karolinska Institutets hemsida.

Antibiotikarekommendationer för tandvården

Socialstyrelsen har nyligen publicerat nya riktlinjer för vuxentandvården som bland annat ger rekommendationer om hur sjukdomar i munnen ska förebyggas och behandlas. En viktig del handlar om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna ger också vägledning kring antibiotikabehandling.

Pressmeddelande från SMI: Positiv trend med riktad antibiotika håller i sig

Smittskyddsinstitutet (SMI) har tillsammans med lokala Stramagrupper för femte gången gjort en mätning av antibiotikaanvändningen på 72 svenska sjukhus. Den så kallade punktprevalensstudien (PPS) visar att det positiva trendbrottet från 2008 håller i sig. Läs pressmeddelandet här.

Seminarium om antibiotikaresistens på Kunskapskanalen

Den 5 april 2011 anordnade Riskkollegiet tillsammans med flera myndigheter, däribland Smittskyddsinstituet, ett seminarium om antibiotikaresistens. Den 9 maj sändes ett sammandrag i SVT:s Kunskapskanal. Sändningen är nu tillgänglig via UR Play. Programmet, presentation av de medverkande, lästips från myndigheterna och delar av presentationerna finns tillgängliga på Riskkollegiets webbplats.

Rekommendationer från Socialstyrelsen om vårdhygienisk kompetens

Som en del av Socialstyrelsens projekt God hygienisk standard i vården har ett dokument tagits fram som förtydligar vad lagens krav innebär för olika verksamheter.

Poster om otit

Region Skåne har tagit fram en poster om de nya otitrekommendationerna, 2010, som går att ladda ned här.

Våra händer är stora smittspridare

Varje år drabbas hundratals miljoner människor i världen av vårdrelaterade infektioner, enligt WHO. Därför har världshälsoorganisationen utropat den 5 maj till en global handhygiendag.
Smittskyddsinstitutet har i ett pressmeddelande uppmärksammat betydelsen av en god handhygien hos patienter för att minska spridning av vårdrelaterade infektioner.

Läs även mer om handhygiendagen på WHO:s webbplats

Kvalitetsregister för primärvården - pvkvalitet.se

Här finns information om ett bra verktyg för att öka kvaliteten i antibiotikaförskrivningen, något som är högaktuellt i samband med Patientsäkerhetssatsningen.

Klicka här för att öppna dokumentet om pvkvalitet.se

Exempel på kvartalsrapport från SÄS

Ett exempel på lokal kvartalsrapport från Södra Älvsborgs Sjukhus. Rapporten innehåller antibiotikastatistik, lokala resistensdata och förskrivning kopplat till diagnos. På SÄS har man använt SAI (sjukhusens antibiotika och infektionsuppföljningssystem) seden hösten 2008. SAI gör det möjligt att koppla antibiotikaförbrukning till diagnos.

Klicka här för att ladda ner rapporten

Uppdaterad förkylningsbroschyr samt informationsblad

Nu har broschyren "Förkyld, tips och råd vid snuva, hosta och halsont" uppdaterats i enlighet med de nya behandlingsrekommendationerna för otit, 2010. Klicka här för att ladda ner.
Broschyren har även gjorts om till ett dubbelsidigt informationsblad, A4, som enkelt kan printas ut på en färgskrivare.Klicka här för att ladda ner. Materialet finns tillgängligt på www.strama.se/patientinfo

Broschyren som illustreras av en igelkott på framsidan togs ursprungligen fram av Strama i samband med den första Europeiska antibiotikadagen 2008.

10-punktsprogrammet om minskad antibiotikaresistens i slutenvården finns nu layoutad som A4. Programmet finns under rubriken Informationsmaterial. Klicka här för att ladda ner.

Majoriteten av svenska befolkningen är beredd att avstå antibiotika

Resultat från Vårdbarometer 2010 visar att 78% av svenska befolkningen är beredda att avstå antibiotika även om man riskerar några dagars extra sjuklighet. Uppfattningen skiljer sig något mellan landstingen.

Uppsala är det län där högst andel av befolkningen (84%)kan tänka sig att avstå från antibiotika. De med eftergymnasial utbildning är i högre uträckning positiva till att avstå från antibiotika än dem som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot 71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30-59) tenderar att vara mer positivt inställda än övriga ålderkategorier.

Läs Vårdbarometern 2010 här
Klicka här för länk till Vårdbarometerns hemsida
vårdbar

Artikel i Läkartidningen: Förbättrad antibiotikaanvändning i fokus i regeringens patientsäkerhetssatsning

artikel

Klicka här för att läsa artikeln.

Broschyr till vården ska ge bättre användning av antibiotika

Läkemedelsverket och Strama har tillsammans tagit fram rekommendationer för behandling av sex vanliga typer av infektioner i öppenvården.
Läs pressmeddelande från Läkemedelsverket

Klicka här för att ladda ner broschyren som pdf

Regeringens patientsäkerhetssatsning ger stöd till lokalt Stramaarbete

Idag tillkännagav regeringen sin satsning på patientsäkerhet som ska stimulera landstingen att skapa en säkrare vård. I denna satsning ingår 100 miljoner för 2011 till de landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Det långsiktiga målet till 2014 är högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare. En förutsättning för att ta del av dessa medel är att landstingen har inrättat en lokal Stramagrupp senast den 30 september 2011 med ett tydligt uppdrag samt erforderlig finansiering.

För mer information läs regeringens pressmeddelande här

Läs även artikel i Dagens Nyheter eller på Ekots webbplats

Europeiska antibiotikadagen 2010

Pressmeddelande: Så kan antibiotikaresistens på sjukhus bromsas - Förslag till ett nationellt 10-punktsprogram

Pressmeddelande från Strama och Svenska infektionsläkarföreningen.

strama loggo infeklak logga

Antibiotika påverkar tarmfloran under lång tid

I en nyligen publicerad översiktsartikel ligger fokus på långtidskonsekvenser av antibiotika på den humana tarmflorans komposition, ekologi och resistens. Studier visar att även korta antibiotikabehandlingar kan ge en betydelsefull påverkan av den normala tarmfloran. Hög förekomst av resistensgener kan upptäckas efter bara sju dagars antibiotikabehandling och finnas kvar upp till två år. Läs review i Microbiology (2010), 156, 3216-3223

 

Svensk studie visar på en ny metod för att följa upp postoperativa infektioner

Postoperativa infektioner är en vanlig typ av vårdrelaterad infektion som förutom lidande för patienten också leder till stora ekonomiska kostnader. En ny svensk studie visar på en möjlighet att enklare följa postoperativa infektioner genom att kombinera data från två rikstäckande register. Studien undersökte antibiotikaanvändning efter ljumskbråckoperationer som en möjlig indikator för postoperativ infektion.

SMI utvidgar samarbete med Kina inom antibiotikaresistensområdet

Under de svenska hälsodagarna vid världsutställningen i Shanghai arrangerar Smittskyddsinstitutet (SMI) ett seminarium inom antibiotikaresistensområdet onsdag den 13 oktober. Seminariet är ett led i det bilaterala samarbetsavtalet som undertecknades 2006 mellan Sverige och Kina.

Läs mer här

Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut öroninflammation (AOM)

Strama och läkemedelsverket anordnade den 21-22 april 2010 ett expertmöte för att ta fram nya rekommendationer för behandling och uppföljning av akut mediaotit.

Penicillin V och hur tre doser blev till två och sedan till tre igen

Historien bakom behandling av otit, sinuit och faryngotonsillit

I en översikts artikel i Läkartidningen redovisas historiken bakom doseringen av penicillin V två gånger per dygn och argumenten för att penicillin bör doseras tre gånger per dygn. I artikeln har man gjort en sammanställning av internationella publikationer som studerat effekten av penicillin V i tvådosering jämfört med dosering tre eller fler gånger per dygn.

Läs artikeln här

Brister i många förskolors arbete med hygien

Många förskolor brister i egenkontroll och utbildar sällan personalen i frågor som rör hygien och hur man förebygger smitta. Det visar ett nationellt tillsynsprojekt som Socialstyrelsen har genomfört tillsammans med 197 av landets kommuner.

Läs pressmeddelandet från Socialstyrelsen här
Ladda ner rapporten här

Pressmeddelande: En ny start för antibiotika

Under 70 år har världen missbrukat antibiotika som gemensam resurs, genom slarvig användning och minskande ansträngningar att ta fram nya preparat. Resultatet är växande antibiotikaresistens, som hotar att ta sjukvården tillbaka till den tid när en lunginflammation oftast var synonym med döden.

Läs hela pressmeddelandet här

"Resistens lika allvarligt som klimathotet"

"Vi har under de senaste decennierna missbrukat antibiotikan så att den nu riskerar att gå förlorad. Sverige har tagit på sig ledartröjan i den internationella kampen mot resistens och måste fortsätta driva utvecklingen, skriver socialminister Göran Hägglund."

Debattartikel, 6 september, på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.
Klicka här för att läsa hela artikeln

WHO uppmanar länder att vidta åtgärder för att bekämpa antibiotikaresistens

WHO rekommenderar starkt att regeringar fokuserar på förebyggande åtgärder inom fyra huvudområden:

- övervakning av antibiotikaresistens,
- rationell användning av antibiotika, inklusive utbildning av vårdpersonal och allmänheten i rationell antibiotikaanvändning,
- införa eller genomdriva lagstiftning för att stoppa försäljningen av antibiotika utan recept,
- strikt följsamhet till åtgärder för infektionsprevention och infektionskontroll

Antibiotikaresistens kommer att vara temat för WHO:s Världshälsodag 2011.

Läs mer på WHO:s hemsida

Rätt använd kan antibiotikaprofylax minska den totala användningen av antibiotika

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat vetenskaplig litteratur om förebyggande behandling med antibiotika vid kirurgiska ingrepp och kartlagt hur det används i Sverige.

Karbapenemresistenta bakterier med genen NDM-1

I en nyligen publicerad studie undersöktes förekomst av genen NDM-1(New Delhi Metollobetalaktamas) i multiresistenta enterobakterier i Indien, Pakistan och Storbritannien. Genen tycks vara vanligt förekommande på den indiska subkontinenten, framför allt bland Eshericia coli och Klebsiella pneumoniae. De flesta Indiska isolat var från patienter med samhällsförvärvade infektioner vilket tyder på spridning i miljön.

I Storbritannien tycks isolat med NDM-1 ökat kraftigt under senare år. De flesta fall har haft koppling till vistelse och framförallt sjukvård i Indien och Pakistan.

Läs artikeln i The Lancet Infectious Disease: Uppkomst av en ny antibiotikaresistensmekanism i Indien, Pakistan och Storbritannien; en molekylär, biologisk och epidemiologisk studie

Läsa mer i EPI-aktuellt

Mexico inför krav på recept för att få köpa antibiotika

I Mexico har forskare uppskattat att mellan 40 och 60 procent av antibiotika säljs utan recept. Nu har hälsoministeriet beslutat att ta krafttag mot denna försäljning. I maj skrev hälsominister José Angel Córdova Villalobos under ett avtal om att i augusti 2010 implementera ett förbud mot försäljning av antibiotika utan recept.

Artikel: Kliniskt utbrott av linezolid- resistenta Staphylococcus aureus på intensivvårdsavdelning i Madrid

I en artikel i JAMA rapporteras ett kliniskt utbrott av LRSA på IVA i Madrid. 12 patienter identifierades med LRSA under april till juni 2008.

Läs artikeln i JAMA (The Journal of the American Medical Association) här.

Svenskar har en hög medvetenhet om antibiotikaresistens

En undersökning om svenskars kunskaper om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens visar bl.a. på hög medvetenhet om antibiotikaresistens och stort förtroende för läkare som är restriktiva när det gäller antibiotikaförskrivning. Undersökningen som bl.a. är finansierad av Strama är publicerad i Journal of Antimicrobial Chemotherapy, se länk nedan.

Klicka här för att läsa om undersökningen i Journal of Antimicrobial Chemotherapy

Läs även en rapport om européernas kunskap och attityder till antibiotika

Artikel i BMJ: Att bekämpa antibiotikaresistens

Nya antibiotika för att bekämpa multiresistenta bakterier är välbehövligt. Chantal Morel och Elias Mossialos visar hur ekonomiska incitament kan användas för att övertala läkemedelsföretagen att utveckla dem. Klicka här för att läsa deras artikel "Stoking the antibiotic pipeline"
Klicka här för att läsa ledare i samma nummer av BMJ från ReAct.

Debattartikel i Dagens Medicin: Dags för en satsning på klinisk behandlingsforskning

Det behövs öronmärkta pengar till klinisk behandlingsforskning så att sjukvården kan få kunskap kring effekt och säkerhet av läkemedel där kommersiella intressen saknas. En viktig utmaning för sjukvården är att hantera och bromsa en växande antibiotikaresistens. Detta skriver professorerna Otto Cars och Lars L Gustafsson.
Klicka här för att läsa artikeln i Dagens Medicin

Läs även debattartikeln Sverige (och Europa) behöver en behandlingsforskningsfond! som publicerades i Läkartidningen 2010-04-20, nummer 16

Ännu vanligt med antibiotika mot förkylning

Patientbesök hos primärvården i Kalmar län har analyserats i en studie som är den största hittills i sitt slag i Sverige. De tre vanligaste diagnoserna var förkylning, halsfluss och öroninflammation. Resultaten visar att läkare skriver ut antibiotika till nästan hälften av alla som besöker en vårdcentral för luftvägsinfektion, fastän de flesta sådana infektioner orsakas av virus och är självläkande. Detta framkommer i ett pressmeddelande från Linköpings Universitet om Thomas Neumarks avhandling. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

Thomas Neumark är distriktsläkare i Kalmar och doktorand i allmänmedicin vid LiU. Hans avhandling läggs fram fredagen den 23 april vid Linnéuniversitetet, Kalmar, kl. 09:00.Länk till Thomas Neumarks avhandling Treatment of Respiratory Tract Infections in Primary Care with special emphasis on Acute Otitis Media (avhandling som pdf, abstract och delarbeten)

Antibiotika eller inte – prokalcitonin kan vägleda behandlingsval

Åtminstone på akuten för vuxna med nedre luftvägsinfektion
I flera studier gjorda på vuxna med misstänkt pneumoni eller exacerbation av KOL på sjukhusens akutmottagningar verkar prokalcitonin kunna skilja ut dem som inte är i behov av antibiotika.
Klicka här för att läsa artikeln

Klicka här för att läsa kunskapsunderlaget -Procalcitonin vid akuta infektioner - kan det minska onödig antibiotikaförskrivning?

Svenskar bland de bäst informerade om antibiotika i EU

Över hälften av européerna tror att antibiotika är effektiva mot virusinfektioner

Nya riktlinjer för vankomycin vid stafylokockinfektioner

EUCAST tillsammans med RAF och övriga nationella antibiotikakommittéer i Europa har ändrat gränserna för känslighet och resistens mot vankomycin. Även den amerikanska kommittén för resistensbestämning (CLSI) har ändrat gränsen, varför det nu råder transatlantisk konsensus om definitionen av vankomycinkänslig stafylokock. Nya brytpunkter är 2/2.

Behandling av stafylokockinfektioner bör alltid föregås av MIC-värdebestämning. En andel av de känsliga isolaten behöver behandlas med högre dosering. RAF rekommenderar att standarddoseringen 1g×2 kan väljas om MIC-värdet är ≤1 mg/L men vid bakterieisolat med MIC-värden på 2 mg/L bör troligen doseringen 1g×3 eller kontinuerlig infusion väljas. Koncentrationsbestämning bör även fortsättningsvis göras och ett dalvärde på 15-20 mg/L eftersträvas.

Klicka här för att läsa artikel i Läkartidningen
Klicka här för länk till RAFs hemsida med länk till rational-dokument "Vankomycindosering" (På RAFs hemsida klicka på menyknappen "antibiotika, RAFs rationaldokument")

Första fallet av karbapenemasproducerande E.coli i Sverige

I veckans EPI-aktuellt framgår att man identifierat det sannolikt första fallet av karbapenemasproducerande E. coli i Sverige. Patienten från Halland, hade nyligen vårdats i Grekland varför en screenodling med frågeställning MRB hade begärts.

Klicka här för att läsa mer i EPI-aktuellt.

Ny rapport från Socialstyrelsen: Många barn får troligen upprepade antibiotikakurer i onödan

Vart tionde recept på luftvägsantibiotika till småbarn följs av en ny kur antibiotika inom 14 dagar. Det visar Socialstyrelsens analys av uppgifter från Läkemedelsregistret.

Luftvägsinfektion är den vanligaste anledningen till att barn besöker primärvården och vid ungefär hälften av tillfällena förskriver läkaren antibiotika.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida, eller ladda ner rapporten här.

EU:s hälsoministrar enas om åtgärder för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika

Vid EU:s hälsoministermöte den 1 december antogs rådsslutsatser som resultat av konferensen "Innovative Incentives for Effective Antibacterials".

Klicka här för att läsa rådsslutsatser.

Dansk satsning på effektiva antibiotika

31 miljoner kronor har tilldelats ett nybildat center för antibiotikaforskning, DANCARD.

EU och USA inleder samarbete mot antibiotikaresistens

Vid EU-toppmötet den 3 november enades man om att skapa en transatlantisk arbetsgrupp om brådskande frågor kring problemet med antibiotikaresistens.

Övervaka antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel

Livsmedelsverket och Strama VL har tagit fram en så kallad riskprofil över antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel. Riskprofilen utmynnar i ett antal slutsatser och rekommendationer och identifierar även ett antal kunskapsluckor.

Klicka här för länk till Livsmedelsverkets hemsida. Där kan du läsa hela riskprofilen.