Vårdprogram

Nationella vårdprogram och behandlingsrekommendationer är listade nedan och lokala sådana till höger. I menyn till vänster kan du välja att se vårdprogram och behandlingsrekommendationer listade efter organisation eller efter sjukdom.

Läkemedelsverkets och Stramas workshops

Vardprogram

Infektionsläkarföreningen

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering

Svensk förening för allmänmedicin

  • Kvalitetsindikatorer i primärvård framtagna av SFAM.Q, kvalitetsråd inom Svensk förening för allmänmedicin: se SFAM Qs hemsida!

Socialstyrelsens rekommendationer

Kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL

  • Länk till nationellt vårdprogram KOL
    Det nationella vårdprogrammet har tillkommit på initiativ av Svensk Lungmedicinsk Förening. Uppdraget har varit att skapa ett evidensbaserat väl förankrat vårdprogram som täcker alla delar i vårdkedjan. Slutprodukten har granskats och godkänts av specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik.
  • Länk till Läkemedelsverket KOL
    Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom -KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av Läkemedelsverket i oktober 2001. Liksom vid expertmötet kring behandling av astma (Information från Läkemedelsverket 13;2, 2002) baserades dokumentationen på SBU-rapporten "Behandling av astma och KOL" nr 151, 2000, (www.sbu.se) med uppdatering inom vissa områden.
  • Länk till SBU-rapport KOL Rapporten finns här i PDF.